نمایندگی های فعال

شرکت تعاونی بیمارستان امام خمینی ساری در حال حاضر نماینده آذین طب سلامت در شمال کشور می باشد

ساری - خیابان امیرمازندرانی، بیمارستان امام خمینی، شرکت تعاونی بیمارستان امام خمینی ساری

مدیرعامل : بختیاری

شماره تماس: 01133394088

شماره موبایل: 09112535574